1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym Kraina Drwala.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

2.1 Administratorem danych osobowych jest: KRAINA DRWALA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Łobozew Górny 42a, 38-700 Ustrzyki Dolne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001014536, NIP 6891237912, REGON 524237593.

3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

3.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane za ich zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie Internetowym Kraina Drwala.

3.3 Klient może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klientów.

4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

4.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne oraz cele:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
• utworzenia i zarządzania Kontem;
• obsługi i realizacji Zamówienia;
• przeprowadzenia procesu płatności;
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
• rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
• obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
• nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
• archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
• obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
• windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
• przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
• przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
d) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

4.3 Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.
W celu wykonania umowy Twoje dane osobowe użytkowników zostać przekazane w szczególności:
a) wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
b) firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
c) producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

6.1 Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;

7. COOKIES

7.1 Sklep internetowy Kraina Drwala używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

7.2 Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

8.1 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: krainadrwala@gmail.com