1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy krainadrwala.pl jest prowadzony przez: KRAINA DRWALA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łobozew Górny 42a, 38-700 Ustrzyki Dolne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001014536, NIP 6891237912, REGON 524237593. Adres poczty elektronicznej: krainadrwala@gmail.com

1.2 Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień́ na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

2. REJESTRACJA

2.1 W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić́ formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.2 Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Krainadrwala.pl na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

2.3 Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

2.4 Logowanie do Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą̨ zostać́ zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 

3. ZAKUPY W SKLEPIE

3.1 Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych. Wskazane ceny nie zawierają̨ kosztów dostawy; koszty dostawy zależą̨ od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.2 Sklep Internetowy Krainadrwala.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Zmiany , nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

3.3 Sklep Internetowy Krainadrwala.pl nie prowadzi sprzedaży związanej z wysyłką towaru za granicę.

3.4 Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl wykonane z drewna mogą w nieznaczny sposób różnić się od siebie. Różnice te wynikają z charakteru materiału jakim jest drewno i polegają na różnorodnym zabarwieniu, pokryciem słojami i sękami.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl lub skorzystać́ z możliwoścí złożenia zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać́ produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wybrać́ sposób dostawy;
 4. wpisać́ dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić́ dostawa produktu, a także podać́ numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 5. wybrać́ formę̨ płatności;
 6. kliknąć́ przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.2 Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być́ dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Krainadrwala.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Krainadrwala.pl i firmę̨ doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe.

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU

5.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, nr telefonu, adres e-mail, informacje na temat zwracanych produktów (nazwa i ilość)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5.4 Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres:

KRAINA DRWALA sp. z o.o.
Łobozew Górny 42a
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 661297506 (e-mail: krainadrwala@gmail.com)
Z dopiskiem „ZWROT”

5.5 Koszty związane ze ZWROTEM TOWARU ponosi kupujący.

5.6 Zwrot środków nastąpi maksymalnie w ciągu 14dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

6. REKLAMACJE

6.1 Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą̨ być́ zgłaszane:

 1. pisemnie na adres siedziby:
 2. za pośrednictwem e-maila na adres:

6.2 Sklep internetowy Kraina Drwala w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się̨ do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

7. ADMINISTRATOR DANYCH

7.1 Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl), przetwarzane są̨ przez: KRAINA DRWALA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Łobozew Górny 42a, 38-700 Ustrzyki Dolne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001014536, NIP 6891237912, REGON 524237593.

 

8. ZASTRZEŻENIA

8.1 Krainadrwala.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

8.2 Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Krainadrwala.pl również poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

8.3 Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z konta datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić́ co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.