1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Sklep internetowy Krainadrwala.pl jest prowadzony przez: PAWŁA SKWIRUT prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Skwirut Xplood, (miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Łobozew Górny 42a, 38-700 Ustrzyki Dolne) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6891008755, REGON 180400470, adres poczty elektronicznej: krainadrwala@gmail.com

1.2 Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień́ na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

2. REJESTRACJA

2.1 W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić́ formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać́ się̨ z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.2 Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Krainadrwala.pl na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

2.3 Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl i zażądać́ jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

2.4 Logowanie do Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą̨ zostać́ zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

3. ZAKUPY W SKLEPIE

3.1 Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych. Wskazane ceny nie zawierają̨ kosztów dostawy; koszty dostawy zależą̨ od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.2 Sklep Internetowy Krainadrwala.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Zmiany , nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

3.3 Sklep Internetowy Krainadrwala.pl nie prowadzi sprzedaży związanej z wysyłką towaru za granicę.

3.4 Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl wykonane z drewna mogą w nieznaczny sposób różnić się od siebie. Różnice te wynikają z charakteru materiału jakim jest drewno i polegają na różnorodnym zabarwieniu, pokryciem słojami i sękami.

 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl lub skorzystać́ z możliwoścí złożenia zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać́ produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć́ przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wybrać́ sposób dostawy;
 4. wpisać́ dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić́ dostawa produktu, a także podać́ numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 5. wybrać́ formę̨ płatności;
 6. kliknąć́ przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.2 Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być́ dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Krainadrwala.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Krainadrwala.pl i firmę̨ doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe.

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1 Klient może odstąpić́ od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

5.2 Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (realizowanych na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta).

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Krainadrwala.pl zwraca Klientowi płatność́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

6. REKLAMACJE

6.1 Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą̨ być́ zgłaszane:

 1. pisemnie na adres siedziby:
 2. za pośrednictwem e-maila na adres:

6.2 Sklep internetowy Kraina Drwala w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się̨ do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. ADMINISTRATOR DANYCH

7.1 Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl), przetwarzane są̨ przez: Paweł Skwirut Xplood, (miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Łobozew Górny 42a, 38-700 Ustrzyki Dolne) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6891008755, REGON 180400470

8. ZASTRZEŻENIA

8.1 Krainadrwala.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność́ dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność́ dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego Krainadrwala.pl;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

8.2 Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Krainadrwala.pl (w tym również̇ do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Krainadrwala.pl również poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

8.3 Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z konta datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić́ co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.

o